Personvern

Personvern

Bygstad Indremisjon, kven er vi

Bygstad Indremisjon (seinare forkorta til BI) er ei indrmisjonsforsamling som byggjer arbeidet sitt på Bibelen som Guds ord og på den evangelisk lutherske vedkjenninga. På dette grunnlaget driv forsamlinga alt sitt arbeid for medmennesker i alle aldrar. Vi baserer arbeidet vårt for det meste på frivilleg innsats.

Nettadressa vår er: https://bygstadindremisjon.no

Adresse:
Bygstad Indremisjon
Bygstad bedehus

Bygstadvegen 797,
6977 Bygstad

E-post er: post@bygstadindremisjon.no

Organisajonsnr: NO 911 755 556

Er registrert for motak av «grasrotmidlar».

Kva for personopplysingar vi samlar inn, og kvifor vi gjer det

Som medlem lagrar vi namnet ditt, adresse- og telefon-detaljar slik at forsamlinga kan bli drive og organisert på ein god måte. Vi ønskjer å vere i stand til å kommunisere med dykk via e-post, sms og brev. Difor lagrar vi desse opplyningane. Din kontaktinformasjon er tilgjengeleg på heimesida vår på ei passordverna side.  Dersom du ikkje ønskjer dette eller vil diskutere dette med oss, ta gjerne kontakt.

Kommentarar

Når folk kommenterer på nettstaden, samlar me og inn opplysingar i kommentarskjemaet, samt IP-adressa og opplysingar om nettlesaren, for å hindra søppelkommentarar.

Vi kan senda ein anonym tekststreng som blir laga av epostadressa di (kjent som ein hash) til Gravatar for å sjå om du bruker tenesta. Personvernreglane for Gravatar-tensta finn du her: https://automattic.com/privacy/. Profilbiletet ditt blir vist offentleg i kommentaren din etter at kommentaren din er godkjend.

Media

Viss du lastar opp bilete til nettstaden, bør du unngå å lasta opp bilete med innebygde plassdata (EXIF GPS). Dei som vitjar nettstaden, kan lasta ned og finna alle plasseringsdata frå bilete på nettstaden.

Kontaktskjema

Viss du brukar kontakskjea på denne nettstaden vil vi lagre oppgjeven e-postadresse og innhald i meldinga. Kontaktinnformasjon samla inn her vert ikkje brukt til utsending av massepost. (Reklame om BI og vårt arbeid)

Infokapslar

Viss du kommenterer på nettstaden vår, kan du velja å lagra namnet, epostadressa og nettstaden i infokapslar. Dei er der for å gjera det lettare for deg, så du slepp å fylla inn alle opplysingane kvar gong du kommenterer. Desse infokapslane varar eitt år.

Viss du har ein brukarkonto og loggar på denne nettstaden, lagar me ein mellombels infokapsel for å finna ut om nettlesaren din godtek infokapslar. Denne kapselen inneheld ingen personlege data, og blir fjerna når du lukkar nettlesaren.

Når du loggar inn, lagar me fleire infokapslar for å lagra innloggingsopplysingane og skjerminnstillingane dine. Innloggingskapslar varar i to dagar, og skjerminfokapslar varar i eitt år. Viss du vel «Hugs meg», vil innlogginga vara i to veker. Viss du loggar ut av brukarkontoen din, blir innloggingskapslane fjerna.

Viss du redigerer eller legg ut ein artikkel, vil det bli laga ein infokapsel i nettlesaren din. Han inneheld ingen personlege opplysingar, og viser berre til innleggs-IDen til artikkelen du redigerte. Han går ut etter ein dag.

Innebygd innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osfr.) frå andre nettstader. Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadene.

Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Det kan vera å spora korleis du samhandlar med innebyg innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.

Analyse

På noverande tidpunkt brukar vi ikkje innsamla opplysningar i noko form for analyse.

Kven vi deler opplysingane dine med

Vi deler ikkje personopplysningar med ein eventuell tredjepart.

Kor lenge lagrar vi opplysingane dine

Viss du kommenterer eit innlegg, blir kommentaren og opplysingane om han lagra. Det er fordi me skal kunna kjenna att og godkjenna oppfylgingskommentarar automatisk i staden for å halda dei i kø for godkjenning.

Vi lagrar opplysingar om brukarane som registrerer seg her. Alle brukarar kan sjå, endra og sletta personopplysingane sine når som helst, men dei kan ikkje endra brukarnamn. Styrarar på nettstaden kan òg sjå og endra desse opplysingane.

Kva rettar du har over oppysingane dine

Viss du har ein brukarkonto eller har skrive kommentarar på denne nettstaden, kan du be om å få ei eksportfil med alle dei personopplysingane me har om deg, mellom anna alle opplysingane du har gjeve oss. Du kan òg be om at me slettar alle personopplysingar me har om deg. Det vedkjem likevel ikkje data me må lagra av administrative, juridiske eller tryggleiksgrunnar.

Kvar vi sender opplysingane dine

Gjestekommentarar kan bli sjekka av eit automatisk søppelkommentar-system (Akismet).

Kontaktopplysingane dine

Desse vert berre brukt til kommunikasjon mellem deg og BI. Om du vil ta kontakt med oss om personvern kan du bruke e-postadressa til vår personvernansvarlege.

Fleire opplysingar

Vi vil berre be om og lagre informasjon som har med ditt forhold til BI å gjere.

Korleis me passar på opplysingane dine

Vi brukar ein sikker nettstad for vår heimeside. Personopplysningar vert lagra på ein trygg måte og er berre tilgjengelege for innlogga brukarar. Du kan reservere deg mot å vere synleg på vår adresseliste. Opplysningar lagra på lokale maskiner er sikra på beste måte.

Retningslinene våre for datainnbrot

BI har så langt råd prøvd å sikre oss mot datainnbrot. Nettstaden vert jamleg oppdadtert og overvåka for å sikre at den er sikker mot innbrot. Vi har og innformert våre medarbeidare om faren for innbrot. Dersom det er mistanke om at data er på avvegar ver venleg å kontakt oss snarast på denne e-postadressen